Ochrana osobních údajů (GDPR)  →

 

Podmínky užití služby e-inzerce.cz
(dále jen "Podmínky")

V rámci provozu tohoto Serveru jsou Provozovatelem poskytovány služby, umožňující uživatelům tohoto serveru vkládat, zobrazovat, měnit, odstraňovat, posílat či jinak zpracovávat obrazové a textové informace (dále jen "Data"). Dle těchto podmínek se uživatelem služeb Serveru (dále jen "Uživatel") rozumí každý návštěvník Serveru, který na Server vkládá Data nebo s Daty pracuje jiným způsobem, včetně jejich zobrazování. Tyto Podmínky obsahují závazná pravidla a podmínky používání služeb Serveru a je povinen je dodržovat každý Uživatel.
Výslovný souhlas, resp. přistoupení Uživatele k Podmínkám inzerce na e-inzerce.cz je nezbytným předpokladem pro využití služeb Serveru. Přistoupením k Podmínkám Uživatel s těmito podmínkami výslovně souhlasí a nadále se bude bez dalšího řídit výhradně aktuálním plným zněním těchto Podmínek (veškerých jejich ustanovení).
Uživatel tímto souhlasí s tím, že www stránky Serveru mohou obsahovat propojení na jiné internetové servery (dále jen "Propojené servery"). Tyto Propojené servery nespadají do oblasti kontroly a odpovědnosti ze strany Provozovatele. Provozovatel rovněž neodpovídá za obsah kteréhokoliv Propojeného serveru či propojení uvedeného na stránkách Propojených serverů, ani za žádné jejich změny či aktualizace shora uvedeného se týkající. Provozovatel nenese odpovědnost za webcasting či jinou formu datového přenosu přijatého od kteréhokoli Propojeného serveru. V případě, že by došlo k zahrnutí těchto propojení do služeb tohoto Serveru, nelze z takovéto skutečnosti dovozovat schválení obsahu těchto serverů ze strany Provozovatele nebo jakékoliv spojení s provozovateli těchto Propojených serverů. Uživatel je povinen se s podmínkami, za kterých je možné Propojené servery používat, seznámit, čímž na sebe přebírá plnou odpovědnost za své jednání jsoucí v souladu s těmito podmínkami a za jejich bezvýhradné dodržování. 


Možnosti úhrady za topování jsou: PayPal, platební karta a převodem. V případě úhrady platební kartou, jsou objednané služby zrealizovány ihned. U bankovního převodu jsou objednané služby zrealizovány až po obdržení úhrady na náš bankovní účet.
O realizaci objednaných služeb je Uživatel bezprostředně informován zprávou odeslanou na primární e-mailový kontakt v jeho uživatelském účtu. Objednané a uhrazené služby nelze vrátit.
Objednané a uhrazené služby lze reklamovat prostřednictvím e-mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uživatel je v rámci užívání služeb tohoto Serveru povinen zdržet se jakéhokoliv jednání spočívajícího ve vkládání Dat, které by byly v rozporu s právními předpisy České republiky. Za obsah veškerých vložených Dat odpovídá v plné míře výhradně Uživatel. Uživatel je povinnen uvést všechny vady nabízeného zboží v textu Inzerátu. Vůči Provozovateli se tak nelze domáhat v souvislosti s poskytováním služeb, resp. v souvislosti s obsahem inzerce na tomto Serveru nebo uskutečněním obchodu mezi Uživateli, žádných nároků z titulu odpovědnosti za škodu. Není-li v Podmínkách stanoveno jinak, nesmí Uživatel upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět, prodávat či jinak disponovat s jakýmikoliv informacemi, software, produkty nebo službami získanými ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená data či Inzeráty, Uživatel není oprávněn na Serveru neoprávněně zveřejňovat data, jejichž zveřejněním by poškodil či ohrozil práva (zejména autorská) třetích osob. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci Serveru nebo používání Serveru jinými osobami.
Obsahem Inzerátu nemůže být jen prohlášení, či tvrzení Uživatele (zejména směřující na již zveřejněný Inzerát), zakázán je tedy Inzerát, kterým Uživatel nic nenabízí ani nepoptává. Vlastním obsahem Inzerátu nesmí Uživatel napadat či slovně útočit na ostatní Uživatele Serveru.
Uživatel je oprávněn odstranit Inzerát ze Serveru i před uplynutím uvedené doby platnosti zveřejněné, a to prostřednictvím svého uživatelského účtu.
Podmínky inzerce vylučují, aby Uživatel současně vložil více Inzerátů stejného či podobného obsahu, a to ani v rámci odlišných oddělení Serveru. Opakované vložení Inzerátu stejného či podobného znění je Uživatel oprávněn provést pouze po předchozím odstranění tohoto Inzerátu. Uživatel je však oprávněn kdykoliv změnit znění Inzerátu, který na Server vložil.
Propagace jakýchkoliv www stránek, které jsou ve střetu zájmů s účelem provozování Serveru je zakázáno
Hromadné rozesílání zpráv Uživatelem (zejména prostřednictvím formuláře sloužícímu k odpovědi na Inzerát) je zakázáno.
Vkládání HTML značek a značek skriptovacích jazyků do Inzerátu, jakož i narušování chodu Serveru jakýmkoliv způsobem ze strany Uživatele je nepřípustné a jako takové je považováno za porušení těchto Podmínek.
Uživatel je tímto srozuměn s tím, že informace jím uvedené a zároveň zveřejněné v Inzerátu, jsou nadále povahy veřejně přístupných údajů, jsou zobrazovány na stránkách Serveru a lze je využít ze strany třetích osob. Uživatel tímto výslovně prohlašuje a bere zároveň na vědomí, že přistoupením k těmto Podmínkám nese nadále veškerou odpovědnost pro něho vyplývající z případných neoprávněných zásahů do práv třetích osob.
Provozovatel je oprávněn odstranit bez předchozího upozornění Uživatele takový Inzerát, který byl zadán v rozporu s těmito Podmínkami.
Uživatele, který poruší tyto Podmínky, je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění umístit na tzv. "černou listinu". Důsledkem tohoto umístění na černé listině je znemožnění dalšího využívání služeb Serveru.

Stránky serveru e-inzerce.cz provozuje a spravuje Jiří Řapek, IČ: 13516116, s místem podnikání Zákostelní 79, 391 11, Planá nad Lužnicí.
Provozovatel se zavazuje při provozování služeb Serveru postupovat s náležitou odbornou péčí k minimalizaci případných rizik, ke kterým by mohlo při řádném využívání služeb Serveru dojít, a která by se svou povahou dotýkala zájmu Uživatelů či třetích osob.
Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů služby Serveru upravovat, a to i bez předchozího uveřejnění zamýšlených změn. Změna Podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Zveřejněno: 1.2. 2023

 

Ochrana osobních údajů (GDPR)  →


Půjčovny kol


Půjčovny koloběžek